Paragraf Soruları İçin Şifreler

Gönderen:

Paragraf Soruları İçin Şifreler

Bütün Paragraf Soruları İçin Temel İlkeler

1. Paragraf Soruları İçin Şifreler Metinde geçen sözcüklerin anlamlarını kesinlikle bilmelisiniz. Örneğin, “Bu sanatçı, sofistike imgelemin kapısını aralarken önceki tortulardan da yararlanmayı ihmal etmiyor.” yargısında geçen “sofistike, imgelem, tortu, kapı aralamak” söz ve sözcüklerin anlamlarını bilmelisiniz. Bu sözcüklerin anlamlarını bilmediğimizde metinde anlatılmak istenene ulaşmada zorlanabiliriz.

2. Paragraf Soruları İçin Şifreler Metinde geçen ve gerçek anlamlarının dışında kullanılan söz ve sözcüklerin anlamlarını metnin bağlamından yola çıkarak yordayabilmelisiniz(tahmin edebilmelisiniz).Örneğin, “Bazı insanlar yapabileceklerinin farkında olmadan, sürekli bir özgüven eksikliği içinde yaşarlar. Bazıları da abartılı bir özgüvenle, hayatta her şeyi başarabileceklerine, her alanda en iyi olduklarına inandırırlar kendilerini. Oysa insan kendisine içbükey veya dışbükey aynada değil, düz aynada bakmalıdır.” yargısında geçen “insan kendisine içbükey veya dışbükey aynada değil, düz aynada bakmalı.” Mecazı(metaforu) ile ne anlatılmak istendiğini metnin ana mesajından yola çıkarak belirleyebilmelisiniz.

Bunun için
• Önce gerçek anlamda içbükey, dış bükey ve düz aynanın ne olduğunu düşünmelisiniz.

İçbükey ayna: Çukur ayna
Dışbükey ayna: Şişkin, tümsek ayna
Düz ayna: Olduğu gibi gösteren ayna

• Sonra da bu sözcüklerin metne olan katkısını düşünmelisiniz. Yani sözcüklerin mecazen hangi amaçla kullanıldığını belirleyebilmelisiniz.

Verilen metinden çıkan değişmeceli anlam: İnsan nasılsa öyle görünmelidir.

3. Anlatım Biçimleri soruları hariç geriye kalan bütün paragraflı soru tipleri

• Metnin ana düşüncesinin bulunması
• Metnin konusunun saptanması
• Metne uygun başlık seçilmesi
• Metinde değinilen ve değinilmeyen yargının bulunması
• Metinden çıkarılan ve çıkarılmayan yarının tespit edilmesi
• Metinde akışı bozan cümlenin belirlenmesi
• Metindeki yargıların anlamlı bir şekilde sıralanması
• Metnin iki farklı parçaya ayrılması
• Parçadaki bir yargının sırasının belirlenmesi
• Parçadaki boşluğun tamamlanması
• Metnin konu ve ana düşüncesiyle ilgili olmayan yargını çıkarılması
• Metnin hangi soruya karşılık olarak yazıldığı
• Metindeki yargıların yerleri değiştirilerek metnin anlamlı bir sıraya konması

için öncelikle metnin ana düşüncesi ve konusunun belirlenmesi gerekir.

4. Paragraflı soruları etkin, hızlı, pratik ve doğru çözebilmek için

• Neden
• Amaç
• Koşul
• Gerekçe
• Saptama
• Çıkarım
• Değerlendirme
• Eleştiri
• Öznellik
• Nesnellik
• Anlamca yakın yargılı olmak
• Sitem
• Yakınma
• İçerik
• Yadırgama
• Yadsıma
• Kanıksama
• Doğrudan anlatım
• Dolaylı anlatım

kavramlarının tam ve net olarak bilinmesi gerekir.

5. Parçada başvurulan anlatım biçimlerinin doğru tespiti için
• Açıklama
• Öyküleme
• Betimleme
• Tartışma

kavramlarını bilmeniz gerekli

6. Paragraf Soruları İçin Şifreler Parçada başvurulan düşünceyi geliştirme yollarının ne olduğunu ve aralarındaki ilişkileri saptayabilmelisiniz.

• Tanımlama
• Örnekleme
• Karşılaştırma
• Benzetme
• Sayısal verilere başvurma
• Sayıp dökmelere yer verme
• Alıntı yapma
• Tanık gösterme
• Duyusal anlatımdan yararlanma

7. Parçanın anlatım niteliğinin ne olduğunu belirlemelisiniz.
• Yalınlık
• Duruluk
• Açıklık
• Yoğunluk
• Derinlik
• Özlülük
• Özgünlük
• Sürükleyicilik
• Akıcılık

8. Tahmin etme, sıralama, sorgulama, eleştirme, değerlendirme becerilerini edinilmesi paragraflı soruları etkin bir şekilde çözmenizi sağlayacaktır.

9. Düşünme, anlama, yorumlama ve akıl yürütme tekniklerini bilmeden paragraflı soruları çözme yetkinlikleri edinemezsiniz.

 

10. Okuduğunu anlamlandırma sürecinde
• Cevabı metinde açıkça verilen soruları
• Cevabı örtülü olarak verilen soruları
• Fikirleri birleştirme ve yorumlama soruları
• Metnin dil anlatım ve içeriğine ilişkin soruları
dikkatli bir şekilde çözebilmesiniz.

11. Metinde geçen özellikli kelime gruplarının metne katkısını belirlemeden metni tam anlamına hâkim olamazsınız. Nasıl ki atları dizginlemek için yular kullanılıyorsa metne hâkimiyet için de anahtar sözcükleri bilmek gerekir.
“Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen vb.” ifadelerin metne olan katkısını belirleyebilmelisiniz.

0

Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı?

Gönderen:

 

Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı?

Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı? Bu sorunun cevabını hep  birlikte arayalım.  Öncelikle sizce  ister paragraf ister dil bilgisi ister matematik veya diğer dersler olsun her sorunun bir tekniği var mıdır?  Var dediğinizi duyar gibiyim. Yok diyorsanız da vazgeçin bence çünkü hangi tip soru  olursa olsun mutlaka bir çözüm yolu vardır. Yeter ki bu çözüm yolunu bulalım.

Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı? Sorusunun çok basit bir açıklaması var.

1. Evet, her sorunun bir çözüm tekniği var.

2. Bir soruyu çözmek için dört beceri edinmeniz gerekir.

 • Bilgi
 • Yorum
 • Hız
 • Teknik

İşte  “Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı?” sorusunun cevabı:

 1. Öncelikle soru kökünü çok iyi anlayın. Sorunun sizden ne istediğini tespit edin. Örneğin paragrafta boş bırakılan yeri tamamlamanız istenmiş ise boşluğun paragrafın neresinde olduğunu tespit edin. Diyelim ki boşluk başta ise o zaman baştaki ilk iki cümleyi okumanız gerekir. Boşluk orta ise boşluğun öncesini ve sonrasını okumanız gerekli. Boşluk sonda ise son iki cümleye odaklanmanız gerekir.  Ayrıca paragrafa dahil edilecek ifadenin paragrafın ana düşünce ve konusuyla uyumlu olması lazım.
 2.  Metinde verilen bilgiden akıl yürüterek verilmeyen bilgiye ulaşabilmelisiniz. Örneğin. ” Bu sanatçı son eserinde mistik konulara yönelme ihtiyacı duymuştur. ” cümlesinden yola çıkarak yazarın birden çok eser yazdığı anlaşılmalıdır.
 3. Metinde geçen sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını tahmin etmelisiniz. Metindeki sözcük, gerçek anlamlı değilse metindeki diğer sözcüklerle ilişkisinden yola çıkarak anlamını belirlemelisiniz. Örneğin yukarıdaki cümlede geçen “mistik” sözcüğünün anlamını bilmelisiniz. Bilmediğinizde “Bu cümlede geçen ‘mistik konulara yönelmek’ sözüyle anlatılmak istenen nedir?” sorusunu çözmekte zorlanabilirsiniz.
 4. Metinden korkmamalı ve geriye dönüşler yapmadan, sakince anlama odaklanarak okumalısınız. Unutmayın çabuk bakmak ayrı, çabuk anlamak ayrıdır. Çabuk bakarak anlayamazsınız. Odaklanarak anlayabilirsiniz.
 5. Siz İngiliz dilini öğrenmek için ne yaparsınız? Önce bu dilin sözcüklerini öğrenirsiniz değil mi? Sözcüklerin anlamını bilmeden istediğimiz kadar hızlı bakalım anlam gerçekleşmez. Bakmayınız bazı cambazların sırf pazarlama olsun diye hızlı bakmayı öğretip milleti sınavlara gönderdiklerine. Bir dilin mecazlı kullanımlarını bilmeden o dildeki metni anlayamazsınız. Hele de bu dil Türkçe ise.
 6. Yılmadan okuyun, okudukça beynin hipokampus bölgesi yeni hücreler üretir. Araştırmalar hipokampus bölgesi çalıştırılmayan, okumayan ve sözcükleri olmayan kişilerin öğrenme yeteneğini yitirdiğini göstermiştir. Her gün yeni sözcükler öğrenerek hipokampus bölgesini geliştirebilirsiniz. Yaşayan bir ölü olmak istemiyorsanız bu  bölgeye sahip çıkın. 
0

TYT 2018 Türkçe Soru Analizi

Gönderen:

TYT 2018 Türkçe Soru Analizi

 1. TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki soru tipleri, daha çok düşünme becerilerini edinmiş ve bu becerilerle yordama yeteneği kazanmış öğrencilere yöneliktir.
 2. Okuma alışkanlığı olmayan ve okuduklarından çıkarım elde edemeyen öğrenciler için Türkçe anlama ve kavrama soruları epey eleyici olmuştur.
 3. Analiz yeteneği olmayan, yargılar arasında ilişki kuramayan öğrenciler özellikle paragraflı soru tiplerinde epey zorlanmıştır.
 4. Verilen önerme parçacıklarını bir bütüne ulaştıramayan öğrenciler için paragraflı soru tipleri soyut kalmıştır.
 5. TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki verilen metinlerdeki sözcükleri, öbekleri, deyimleri ve ata sözlerini kavramsal olarak anlamayan öğrenciler için Türkçe ayırt edici ders olmuştur.
 6. TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki Türkçeyi kullanma yeteneği kazanamamış ve hem sözlüksel anlama hem de metinsel anlama hakim olmayan öğrenciler için sorular zorlayıcı olmuştur.
 7. Öğrencilerin özellikle okuduğunu anlama ve temel dil bilgisi konularına yabancı kalmamaları için farkındalık oluşturulmuştur.
 8. TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki Ana diliyle yazılmış bir metni anlamakta zorlanan ve ana dilinin dil bilgisel özelliklerini bilmeyen öğrencinin üniversite için yetersiz olduğu vurgusu yapılmıştır.
 9. Özellikle paragraflı soru tiplerinde soyut düşünme yeteneği kazanmış ve sonuç çıkarma yeteneği olan öğrencilerin seçilmesi amaçlanmıştır.
 10. Birbirine yakın seçenekler arasında doğru cevabı bulma yeteneği kazanmış öğrencilerin seçilmesi tercih edilmiştir.
 11. Dil bilgisi sorularında günlük hayatta dilin kullanım özelliği farkındalığı oluşturulmak istenmiştir. Bununla ilgili olarak
 • Cümle ögeleri (2)
 • Ses bilgisi (1)
 • Fiilimsi (1)
 • Yazım bilgisi (2)
 • Noktalama( 2)
 • Sözcük yapısı (2)

konuları yoklanmıştır .

TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki dil bilgisi sorularında da özellikle bir soruda  birkaç bilgi birlikte yoklanmıştır. Örneğin cümle ögelerinin sorulduğu soruda aynı zamanda isim tamlaması da sorulmuştur.

Yazım ve noktalama soruları artık bütün sınavların vazgeçilmez konuları olmuştur. Bunun en önemli nedeni öğrencilerde doğru yazım ve noktalama bilinci uyandırmaktır.

TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki yazım ve noktalama sorularının yanında ses bilgisi de artık rutin dil bilgisi sorularının içinde yer almıştır. Burada da amaç, öğrencilerde sözcüklerde gerçekleşen ses olayları bilinci uyandırmaktır.

Demek ki ÖSYM artık her öğrencide anlama yeteneği ve dil bilgisel beceri aramaktadır. Öğrencilerin bu bilinçle sınava hazırlanmaları gerekir.

TYT 2018 Türkçe soru analizi yapılırken yanlış soru da saptadık.

Bakmayın sahilinin dolguyla denizden yükseltilmiş olmasına; denizin içinden çıkıp içeri doğru yılan misali kıvrılan yokuşun ta Galata Kulesi’nin gölgesine kadar uzandığı bir semt Tophane. Ana sokakları bayır, ara sokakları çıkmaz. Bu nedenledir ki adımlar hafif hafif, ağır ağır atılır burada. Sanki semti derinlemesine hissettirmek ve geçmişi teneffüs ettirmek için yukarı doğru uzadıkça uzar yol.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Karşılaştırma         B) Benzetme            C) İkileme          D) Niteleme                E) Mecazlı söyleyiş

Bu soru hem ÖSYM’nin daha önce gerçekleştirdiği 2011 ve 2012 Dikey Geçiş Sınavı’nda sorduğu karşılaştırma sorularıyla hem de TDK’nin  “karşılaştırma” ve “benzetme” maddelerinin açıklamalarıyla çelişmektedir. Çünkü hem ÖSYM hem de TDK bütün benzetmelerde bir karşılaştırmanın varlığını kabul etmiştir.

karşılaştırma

a. Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

 Güncel Türkçe Sözlük 

karşılaştırma   İng. comparison

İki veya daha çok sayıdaki kavramın  birbirine benzeyen ve benzemeyen yanlarını ortaya koymak üzere yapılan kıyaslama.

 BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003

benzetme   Osm. Teşbih

(Söz sanatı terimi) Bir şeyin niteliğini her hangi bir bakımdan canlandırmak için onu benzetme edatlarından biriyle veya edatsız olarak bir kelime yahut cümle ile karşılaştırma.

Kar gibi beyaz bir çarşaf. Dalgalar kayalara nasıl çarpıp kırılıyorsa bu emekler de öylece kırılıp yok oluyordu. İki gözü iki çeşme. Pamuk eller gibi.

 BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948

Görüldüğü üzere TDK bütün benzetmelerde bir karşılaştırma görmektedir. Bu durumda bir benzetmede mutlaka karşılaştırma da vardır. Bu soru bizce iptal edilmelidir. Zira ÖSYM’ 2011 DGS sorusu da benzetmeyi karşılaştırma kabul etmiştir.

 

Faysal Dal

 


0
21 Sayfa 1 12345...»