İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Cümle Düzeyinde Anlam

ParagraftaHız

Cümle Vurgusu

Vurgu, cümlede en önemli düşünceye, kavrama, ögeye denir. Cümle Düzeyinde Anlam Konusunda aşağıdakilere dikkat etmek gerekir.

 • Vurgu yalın cümlelerde yüklem fiilse yüklemden önce gelen bölümdedir.
 •  Basit isim cümlelerinde yüklem vurguludur.
 • Bir cümlede koşul varsa vurgu koşulda aranır.
 •  Bir cümlede gerekçe varsa vurgu gerekçede aranır.
 • Bir cümlede amaç varsa vurgu amaçta aranır.
 • Cümlede neden varsa vurgu nedende (sebep)aranır.
PDF SÜRÜMÜ İÇİN SİPARİŞ HATTI: 0555 850 19 04

Örnekler:

1.Bu roman, aradan geçen bunca yıla karşın konusuyla, anlatımıyla hala genç.(Yüklem İsim)

Açıklama: Bu cümlede “genç” sözcüğü vuguludur. genç kavramıyla romana ilişkin güncelliktir.

2. Sanat toplumdaki bireylerin çoğunluğunu dikkate alarak onların çizgisine inmemeli, tersine hep biraz önden gitmelidir.

Açıklama: Bu cümlede iki yargı var ve ikisinin de yüklemi fiildir. fiil cümlelerinde vurgu yüklem ve öncesinde aranırdı. bu cümlede sanatın yol göstericiliği vurgulanmıştır.

3. Akıl yaşta değil, baştadır fakat aklı başa yaş getirir.

Açıklama: Bu cümle düzeyinde anlam da koşul olduğu için vurgu koşullu yerde aranır. Akıl için zamanın önemi , olgunlaşmanın önemi vurgulanmıştır.

4. Öykülerin yalın, abartıdan uzak ve sıcak bir dille yazılmış olması, okurun kitabı bir çırpıda, rahatça bitirmesini sağlıyor.

Açıklama: Bu cümlede yargı bir koşula bağlanmıştır. Bu nedenle vurgu koşulda aranır.

Konu

Konu, bir cümlede ele alınan, işlenen olay kişi, nesnedir. Konuyu bulmak için cümlenin yüklemine “Anlatılan nedir?” sorusu sorulmalıdır. Cümle Düzeyinde Anlam konusunda “konu” kavramından sonra vurgu olgusu üzerinde durulmalıdır.

Vurgu, bir cümlede özellikle belirtilmek istenen duygu ya da düşüncedir. Cümlede “Anlatılmak istenen nedir?” sorusunun cevabı aranmalıdır. Bir cümlenin vurgusu o cümleden elde edilen mesajdadır.

Püf Noktası! Bir cümlede anlatılmak istenen; o cümlede özellikle belirtilmek, vurgulanmak istenendir. Başka bir deyişle bir cümlede anlatılmak istenen o cümlenin ana düşüncesidir, o cümleden çıkarılan sonuçtur.

Yakın Anlamlı Cümleler

Cümle Düzeyinde Anlam konusunda iki cümlenin yakın anlamlı olması için aynı şeyi söylemesi gerekir. Yani cümle düzeyinde anlamın mesajı aynı olmalıdır.

Pratik Yol! Bu tür sorularda şu formülü kullanırsanız sonuca rahat gidersiniz:

Özne + yüklemden önceki sözcük + yüklem = ana düşünce

Anlamca yakın cümleler ana düşünce bakımından yakınlık gösteren cümlelerdir.

 • – Gerçek okur, esere kendi gözüyle bakar
 • Özne                         Vurgu     Yüklem

Bu cümleye anlamca yakın, bir cümle oluşturalım.

– İyi bir okuyucu yapıtları kendi penceresinden görür.

Örnek:

 • I. İyi şiir, kuralların ve aklın ötesine geçendir.
 • II. Şiir, yalnızlıkla aynı yolu paylaşan bir dosttur.
 • III. Gerçek şiir, düşüncelerimizi allak bullak eder.
 • IV. Düş ürünü olmayan şiir yoktur.
 • V. Şiir, ozanın kendi kişiliğine bağlı olarak açıklanamayan bir yaratıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A)I. ve II.              B) I. ve III.           C)II. ve IV.             D) ve IV.         E)   IV. ve V.

Dikkat! Seçeneklerden yola çık.

Unutma! Yakın anlamlı cümleler aynı şeyi söyler.

                                                                   Yanıt: B

Cümleler Arası İlişkiler

1.Koşul – Sonuç İlişkisi

Koşul: Bir durumun oluşması için ileri sürülen gerekirliktir.

Örnekler:

 • Akıcı ve yalın yazabilirim ama bunu benimseyen okur bulursam. Cümle Düzeyinde Anlam
 • Sanat halk için de yapılabilir yeter ki halk sanattan soğumasın.

Püf Noktası! Bir yargıda koşul ararken ‘’ ise , ancak , ama , yeter ki …’’ gibi sözcüklere odaklanın.

2.Neden – Sonuç İlişkisi

 • Bir durumu doğuran etken, amaç, koşul olabilir.
 • 1.Etkene Bağlı Neden:
 • Yağmur yağmadığından ürün alamadık.
 • 2.Amaca Bağlı Neden:
 • Konuyu rahat anlayayım diye ön bilgi topluyorum.
 • 3.Koşula Bağlı Neden:
 • Eve geç gidersem babam bana kızacak.

Neden Sonuç Soru Tipleri

 • Eğer soruda numaralı cümlelerden hangisinin kendinden önceki cümlenin nedeni olduğu sorulmuşsa içinde‘’ çünkü veya zira ‘’olan bir cümle  arayın. Bu sözcükler hangi cümledeyse yanıt odur.
 • Hangi cümlenin kendinden sonraki cümlenin nedeni olduğu sorulmuşsa “bu yüzden , bu sebeple, bundan dolayı, bunun için “ sözlerinin geçtiği cümleden önceki cümleyi cevap seçmeniz gerekir.
 • “Hangi cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir?” denmişse “niçin” sorusu hangi yükleme sorulup yanıt alınabiliyorsa yanıt odur ya da “dığından, diye, için “ sözcüklerinin geçtiği cümleye yoğunlaşmalısınız. Cümle Düzeyinde Anlam konusunda en çok üstünde durulan kavram neden – sonuç kavramıdır.

Püf Noktası! Neden – sonuç ararken ‘’ den dolayı, için , çünkü, dığından, diye vb.” sözcüklere yoğunlaşın.

3.Gerekçe İlişkisi

Gerekçe: Bir şeyin gerçekleşmesi için gerekli olan neden ve amaçtır.

Amaç: Ulaşılmak istenen hedef , gaye

ÖRNEK SORU

(I) Dünyada yedi bin dilin yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve gelecek yüzyılda birçoğu da tamamen kaybolacak. (II) Bilim adamları dillerin kaybolmasının, hayvan ve bitki türleri için de tehlike oluşturduğunu saptadı. (III) Buradan yola çıkarak dünyanın biyolojik çeşitlilik haritası ile dillerin dağılım haritasını çıkardı. (IV) Bitki ve hayvan türlerinin en zengin olduğu Amazon Havzası ve Yeni Gine Adası’nda dil yönünden de çeşitlilik görüldü. (V) Bilim adamlarıbu bölgelerde biyolojik çeşitliliğin nasıl korunacağı bilgisinin dillerin içinde gizli olduğuna inanıyor. (VI) Çünkü bu dillerde, bitkilerin nasıl ve nerede yetiştiğine, hangi hastalıkları tedavi ettiğine ilişkin pek çok bilgi bulunduğunu ancak bunların birçoğunun, yok olan dillerle beraber ortadan kalktığını belirtiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisikendinden önceki cümlenin gerekçesi (nedeni)dir?

A) II. B) III. C) IV.       D) V.         E) VI.

                                                                           Yanıt: E

Cümlede Anlatım Türleri

1.Doğrudan Anlatım

Herhangi bir ifadeyi aktarırken anlatıcının sözlerini olduğu gibi bildirmeye denir.

Sanat toplum içindir.

Sanat toplum içindir, dedi.

O:’’ Sanat toplum içindir.’’ dedi.

2.Dolaylı Anlatım

Herhangi birine ait bir ifadeyi anlatıcın sözleriyle değil de aktaranın sunumuyla bildirmeye denir.

 • Sanatın toplum için olduğunu söyledi
 • Sanatın toplum için olacağını bildirdi.

3.Nesnel Anlatım

Nesnel Nedir?

Yorum ve kişisel görüş içermeyen yargılara denir. Nesnel yargı, kanıtlanabilir yargıdır.

 • – Dünden beri yağmur yağıyor. (nesnel)
 • – Kitabın son sayfası yırtıktı. (nesnel)

Kulağa Küpe!

Kanıtlanabilirlik yönünden yargılar nesnel ve öznel olmak üzere ikiye ayrılır.

4.Öznel Anlatım

Öznel Nedir?

 • Yorum içeren, kişisel kanılara dayanan yargılardır.
 • Öznel yargı, kanıtlanamaz yargıdır. Kesinlik içermez.
 • – Bu çocuğu çok sevdim. (öznel)
 • – Romanın anlatımı yoğundu. (öznel)

Kanı Nedir?

Görüş ve düşüncelere kanı denir.Cümle Düzeyinde Anlam

Yorum Nedir?

Anlatılanlardan kendi duygu ve düşüncelerini de katarak bir sonuç çıkarmak.

Püf Noktası! Yorum içeren tüm yargılar özneldir.

Cümle Düzeyinde Anlam konusunda nesnellik ve öznellik ÖSYM tarafından çok sorulmaktadır.

5.Eleştirel Anlatım

Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

 • Dikkat!
 • Eleştiride yorum vardır. Eleştiri, elemekten, ayırt etmekten doğar. Bir cümlenin eleştiri cümlesi olması için o cümlede herhangi bir şeyin olumlu ya da olumsuz niteliklerinin belirtilmesi

6. Değerlendirme

Bir şeyin nitelik ya da niceliği üstüne yapılan çalışma sonucu varılan yargı. Değerlendirmede nesnellik aranmaz. Herhangi bir şey hakkında eleştiride bulunduktan sonra varılan sonuç

Dikkat! Bütün eleştirilerin sonucunda bir değerlendirme vardır ve bütün değerlendirmelerden önce eleştiri yapılması gerekir.

Örnek Soru

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eleştiri” söz konusu değildir?
 • A) Kitap okunduğunda, yazarının, ne yazacağını uzun uzadıya ölçüp biçen, bunları bir tartımdan geçiren, düzene koyan sanatçılardan olmadığı anlaşılıyor.
 • B) Gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı yazıları derleyip bunları yazılış tarihlerine göre sıralayarak kitap haline getiriyor.
 • C) Konusunu günlük yaşamdan almasına karşın, kullandığı dil ve anlatımındaki pürüzler yüzünden, söyledikleri gereği gibi anlaşılmıyor.
 • D) Yüzeysel bilgilere dayanarak yaptığı ruhbilimsel çözümlemeler, yapıtın dokusu içinde belirli bir işlev taşımıyor.
 • E) Çizmeye çalıştığı tarihsel ortamı ayrıntılarıyla yansıtamayışı, yapıtının inandırıcılığını büyük ölçüde azaltıyor

YANIT:B

7. Karşılaştırma

Karşılaştırma Nedir?

İki kavram, iki olay, olgu arasında benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak kıyas yapmaya karşılaştırma denir. Cümle Düzeyinde Anlam konusunda karşılaştırma da çok sorulmaktadır.

Örnek:

 • – Öykü de romanda olduğu gibi yaşamdan beslenir.
 • (Benzerliklerden yola çıkıldı.)
 • – Öykü romandan daha kısa bir zaman dilimine
 • seslenir. (Farklılıklardan yola çıkıldı.) –
 • -Ahmet de Mehmet gibi çok çalışıyordu.
 • – Ahmet Mehmet’ten daha çok çalışıyordu.Cümle Düzeyinde Anlam

Püf Noktası! Karşılaştırma için “en, çok, göre, denli, kadar, gibi daha …” gibi sözcüklere odaklanın!

8.Üslup (Biçem)

Anlatım Nedir?

Bir sanatçının yazarken dili kullanmadaki başvurduğu yol, teknik, üsluptur.Demek ki anlatım, aynı zamanda üslubu da barındırıyor. O halde eğer sanatçının anlatımına ilişkin bir soru sorulursa o sanatçının üslubunu anlayabilmeliyiz. Kısacası üslup yazarın dili kullanma özelliğidir.

Püf Noktası! Bir sanatçının üslubunu (anlatımını) ararken “Nasıl yazmış, nasıl anlatmış?” sorularının yanıtını arayın.

Örnek Soru

(I) O, öykülerinde, insanların kenarda bırakılmışlıklarını, unutulmuşluklarını, geçmişte kalan anılarını işliyor. (II) Onlardaki ince hüzün, okuyucusunu ağlatmıyor ama kimi zaman gözleri dolu dolu yapıyor. (III) Bunların yanı sıra toplumsal özü de var öykülerinin. (IV) Ayrıca denemeleri de olan bu öykücümüzün, işlek, akıcı ve kolay anlaşılır dili göze çarpan özellikleri arasında. (V) Öykülerinin konusunu ise çoğunlukla büyük şehirlerdeki orta sınıf insanının yaşamı oluşturuyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler üslupla ilgilidir?

A) V.       B) IV.        C) III.        D) II.       E) I.

Yanıt: B

9. İçerik

Konu, bir cümlede ele alınan, işlenen olay kişi, Konuyu bulmak için cümlenin yüklemine “Anlatılan nedir?” sorusu sorulmalıdır.

10. Duyusal Anlatım

Duyulardan yararlanarak anlatımı belirginleştirmeye denir.

 • Martılar çığlık çığlığa bağrışıyor.
 • Bir vapur kalkıyor Eminönü’nden,  öter düdüğüyle.

11. İzlenim

Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj.

Püf Noktası! İzlenim ararken ‘’ sanki,  adeta , gibi , andırıyor…’’ gibi sözcüklere odaklanın.

12. Saptama

Bir durumun nesnel ve yorumsuz olarak varlığının ve yokluğunun belirlenmesi.

 • Romanın son sayfasında yazarın adı geçmektedir.
 • Bu öyküde anlatılanlar gerçek hayattan alınmış.

13. Çıkarım

Verilerden sonuç çıkarma işi. Saptamadan elde edilen sonuca çıkarım denir.

Dikkat! Çıkarım saptamanın yorumudur.

Aklında Bulunsun! Çıkarım kavramını ararken cümlede ‘’o halde , sonuç olarak, öyleyse, demek ki , neticede, sonuçta ve —dığını gösterir.’’ sözcüklerini aramalısın.

Örnek:

(I) Sağladığı psikolojik etkiden yola çıkılarak kendine güvenmenin bir yolu olduğu düşünülen dik oturuş, biyolojik olarak da oluşturduğu değişimle kişiyi hedefe yaklaştırıyor. (II) Yapılan araştırmalar; oturuşu değiştirmenin, liderlik konumuna yükselmede etkili olduğunu ortaya koydu. (III) Öğrenciler üzerinde yapılan incelemelerde, gerçekten de oturuş dikleştikçe bazı hormonlarda değişim görüldü. (IV) Omuzların ve çenenin dikleştirilmesi, kolların rahat bırakılması, sırtın esnetilmesi; vücuttaki hormonal değerleri, liderlerde görülen hormon dengesiyle aynı düzeye taşıdı. (V) Bu da oturuşun ve vücut dili kullanımının, psikolojik bir taktik olmanın yanında biyokimyasal bir etki de oluşturduğunu gösterdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıştır? Cümle Düzeyinde Anlam

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

                                                                  Yanıt: E

14. Yakınma

Bir durumdan, kişiden veya nesneden rahatsızlık duymak, şikayetçi olmak.

15. Sitem

Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık vb. duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme.

Aklında Bulunsun! Sitemde nazikâne bir alınganlık vardır.

16.Ön Yargı

 • Bireyde başka bireylere, toplumsal kümelere karşı sevgi ya da düşmanlık duygusu uyanmasına yol açan, koşullanmış bir duygusal tutumu yansıtan yalınkat inanç, kanı, genelleme.
 • Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı; önceden verilmiş yargı.

– Bu çalışmalardan anlaşılıyor ki metro şehrimize ileride canlılık getirecek. (öngörü)

– İzlediğimiz bu film izleyici toplayamayacak. (ön yargı)

Dikkat! Ön yargıda sadece olumsuzluk arama! Olumlu da olabilir.

Örnek: Bu sanatçı ileride kendinden çok söz ettirecek

18.Tahmin

a. Öngörüye Bağlı Tahmin

 • Akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi, bir olayı önceden kestirme, kestirim.(Öngörüsel tahmin)
 • Ülkede yaz saati uygulamasından çıkılmaması sebebiyle uluslararası bağlantıları bulunan iş kollarında sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.(Öngörüsel tahmin)
 • Günümüzde gittikçe yaygınlaşan elektronik imzayla, 9000 yıldır süren mühür ve mühür basma geleneği de sonlanacak gibi görünüyor.(Öngörüsel tahmin)
 • Bilim insanlarının yaptığı bitki örtüsü modellemelerine göre, sıcaklıkların yükselmesiyle dünya genelinde  kurakçıl bitkilerin yaygınlaşacağı düşünülüyor.(Öngörüsel tahmin)

b. Olasılığa (ihtimale) Bağlı Tahmin

 • Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama.(olasılık)
 • Buradaki mağaraların, bir nehrin, travertenleri aşındırması sonucunda oluştuğu düşünülüyor.(olasılık)
 • Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, ülkemizin özellikle İç Anadolu ve Ege bölgelerinde çölleşme eğilimleri görülebilecektir.(olasılık)

Dikkat! Tanımdan da anlaşıldığı gibi bütün öngörüler ve ihtimaller tahmindir.

19.Sezgi

Bir bilgi sağlama sürecinde örtük anlatımları ve açıkça dile getirilmeyen konuları kavrama ya da görünüşlerin derinliğine inme yolu, yetisi.Cümle Düzeyinde Anlam

Gözlerinden beni sevdiğini anlamıştım.

20.Varsayım

 • Olmamış, gerçekleşmemiş durumları olmuş gibi kabul etmek.
 • Olgular arasında neden-sonuç ilişkisi kuran ve gözlem yoluyla sınanacak olan öngörü

Aklında Bulunsun! Varsayım için “diyelim ki, tut ki, öyle kabul edelim…” gibi sözlere odaklan.

Diyelim ki sınav zor geçecek.

21.Küçümseme

Değer ve önem vermemek, küçük görmek:

Örnekler:

 • -Tazı olalı bir tavşan yakaladı.
 • -Okuyacak da adam olacak , öyle mi?
 • -Bu kuş akıllı mı soruyu çözecek?

22.Azımsama

Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak.

Örnekler:

 • Paracıklarını gelecek için biriktir.
 • Yemek dediğin hepsi bu kadar mıydı?

23.Kıskanma

Herhangi bir bakımdan kendinden üstün gördüğü birinin bu üstünlüğünden acı duymak, haset etmek.

24.İmrenme

Beğenilen, hoşlanılan bir şeyi edinme. Beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek,  gıpta etmek.

Örnekler:

 • Bende babam gibi doktor olmak isterdim.
 • Senin yerinde kim olmak istemez ki!

Şifre: Model almak

25.Hayıflanma

Acınmak, üzülmek, yerinmek, esef etmek. Kaybedilen bir fırsat için üzülmek.

– Çok istememe rağmen bir türlü sahnede izleyemedim bu şarkıcıyı.

26.Kanıksama

Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak. Bıkkınlık getirmek, usanmak.

Yüzüne bir süre baktığımızda, o bildik gülümseyişini gördük

27.Yadırgama

Kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamak, tuhaf görmek.

– O gün, içeri girdiğinde giydiği kıyafetle onu tanımakta zorlandık; sanki bambaşka biriydi.

28.Yadsıma

Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söylemek, yaptığını saklamak, inkâr etmek.

29.Tanımlama

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek.

Kulağa Küpe! Tanım, “Neye denir ve nedir?” sorularının yanıtıdır.

Şifre: Tanım için yüklemlere odaklanın.

30.Tasarı

Gelecekte olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje.

Geçmişe ait belleğimizi bugüne taşıyan mimari eserlerimizin bakımı için uzmanlardan yararlanmayı düşünüyoruz.

Cümle Tamamlama

PARAGRAF EĞİTİM VİDEOLARI

Bir cümleyi tamamlamak için cümledeki diğer sözcüklere odaklanmak gerekir.

Kulağa Küpe! Verilmeyenin anahtarı verilenlerdir. Yani bir cümlede boş bırakılan yeri tamamlamak için cümledeki diğer sözcükleri anahtar olarak kullanmak gerekir.

Aklında Bulunsun! Boş bırakılan yere getirilecek sözcük ya da sözcüklerin diğerleriyle anlamca ve biçimce uyumlu olması gerekir. Mantıksız bağdaştırma ve tamamlama yapılamaz.

Örnek-1

Bir sanatçı ne……………. evrensel konuları seçerse seçsin, bunları kendine…………..bir anlatımla işler.

(kadar, özgü)

Örnek-2

“…………….bir yana……………. hatta …………..bile ” (elektrik – gaz lambamız – mumumuz )

Süper Soru

Yazı yazmak, yemek pişirmeye benzer. —-. Burada önemli olan, uygun yöntemle, ustalıkla pişirebilmektir.

Yukarıda boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) İkisi de uzun süren ve derinlemesine düşünmeyi gerektiren bir hazırlık dönemi ister.
 • B) Kimseden etkilenmeden, özgün bir ürün ortaya koymak gerekir.
 • C) Herkesin başarabileceği, sıradan bir iştir
 • D) Yalnız, yetkinleşebilmek için birçok kere yapıp bozmak gerekir.
 • E) Aynı malzemeyle iki kişi birbirinden çok farklı tatlarda iki yemek yapar.

Yanıt: C (Şaşırma neden C olduğunu anlamaya çalış)

Cümle Oluşturma

Bu tür sorularda dikkat edilmesi gereken, cümleyi öge dizilişine dikkat ederek sıraya koymaktır.

Püf Noktası! Sırası karışık sözcüklerden anlamlı bir cümle kurmamamız istendiğinde öncelikle yüklemi bulup en sona yazmamız gerekir .

Ardından özneyi bulup en başa yazmamız gerekir. Diğer sözcükleri de de anlam ilişkilerine göre yükleme yaklaştırmamız gerekir.

Örnek Soru:

 • I. dünya şiirinin
 • II. uluslararası şiir festivali( özne yeri )
 • III. ülkenin usta şairlerinin yanı sıra
 • IV. dinleyicilerle buluşturuyor (yüklem yeri en sona at! )
 • V. önde gelen isimlerini de

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak  biçimde sıralandığında, hangisi baştan  ikinci olur?

A) I      B) II         C)   III        D) IV           E) V

Çözüm:

Yüklemin bulunduğu yer belirlendikten sonra yükleme ‘’ kim ‘’ ve’’  ne’’  soruları sorularak özne bulunabilir.

Yükleme’’ Kim buluşturuyor?’’ ya da ‘’Ne buluşturuyor?’’ sorularını sorduğumuzda’’ Uluslararası film festivali buluşturuyor.’’ yanıtını alırız. Bu da öznenin yer aldığı bölümdür ve başa alınmalıdır.

Diğer ögeleri de özne ve yüklemle olan ilişkilerine göre sıralamalısınız.Cümle Düzeyinde Anlam

Püf Noktası!  Eğer soruda 4. sıradakini isterse önce yüklemi bulup kalanlardan hangisinin yüklemin bulunduğu parçacığa bağlanabileceğini deneme -yanılma yöntemiyle bulunuz.  Yani kalanları yüklemin bulunduğu parçayla ilişkilendiriniz.

Aklında Bulunsun! zarflar ( zaman, durum, miktar, yön, sebep gibi bildiren sözcükler) genellikle yüklemden önce gelir. Cümle Düzeyinde Anlam

Faysal Dal

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.